Air quality services on climate time-scales for decision making: an empirical study of China

Kai Wan, Simon Shackley, Ruth Doherty, Zongbo Shi, Peiqun Zhang, Klaus Glenk, Xin Boe, Luyu Chang, Zhiqiang Feng, Chris D. Hewitt, Qian Wang, Jianming Xu, Jun Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results