Arctic warming-induced cold damage to East Asian terrestrial ecosystems

Jin-Soo Kim, Jong-Seong Kug, Su-Jong Jeong, Yuan Zhao, Xiaoqiu Chen, Mathew Williams, Kazuhito Ichii, Gabriela Schaepman-Strub

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results