Bug mapping and fitness testing of chemically synthesized chromosome X

Yi Wu, Bing Zhi Li, Meng Zhao, Leslie A. Mitchell, Ze Xiong Xie, Qiu Hui Lin, Xia Wang, Wen Hai Xiao, Ying Wang, Xiao Zhou, Hong Liu, Xia Li, Ming Zhu Ding, Duo Liu, Lu Zhang, Bao Li Liu, Xiao Le Wu, Fei Fei Li, Xiu Tao Dong, Bin JiaWen Zheng Zhang, Guo Zhen Jiang, Yue Liu, Xue Bai, Tian Qing Song, Yan Chen, Si Jie Zhou, Rui Ying Zhu, Feng Gao, Zheng Kuang, Xuya Wang, Michael Shen, Kun Yang, Giovanni Stracquadanio, Sarah M. Richardson, Yicong Lin, Lihui Wang, Roy Walker, Yisha Luo, Ping Sheng Ma, Huanming Yang, Yizhi Cai, Junbiao Dai, Joel S. Bader, Jef D. Boeke, Ying-Jin Yuan*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results