CRISPR-dCas9 mediated cytosine deaminase base editing in bacillus subtilis

Sili Yu, Marcus A. Price, Yu Wang, Yang Liu, Yanmei Guo, Xiaomeng Ni, Susan J. Rosser, Changhao Bi, Meng Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results