Decadal link between longitudinal morphological changes in branching channels of Yangtze Estuary and movement of the offshore depo-center

Zhu Boyuan, Yao Yue, Alistair Borthwick, Wenjun Yu, Liang Enhang, Jinwu Tang, Yuanfang Chai, Yitian Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results