Exfoliation of Quasi-Two-Dimensional Nanosheets of Metal Diborides

Ahmed Yousaf, Matthew S. Gilliam, Shery L. Y. Chang, Mathias Augustin, Yuqi Guo, Fraaz Tahir, Meng Wang, Alexandra Schwindt, Ximo S. Chu, Duo O. Li, Suneet Kale, Abhishek Debnath, Yongming Liu, Matthew D. Green, Elton J. G. Santos, Alexander A. Green, Qing Hua Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results