Flexible/Bendable Acoustofluidics Based on Thin Film Surface Acoustic Waves on Thin Aluminum Sheets

Yong wang, Qian Zhang, Ran Tao, Jin Xie, Pep Canyelles-Pericas, Hamdi Torun, Julien Reboud, Glen McHale, Linzi Dodd, Xin Yang, Jinting Luo, Qiang Wu, Yongqing Fu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results