Genetic and epigenetic architecture of paternal origin contribute to gestation length in cattle

Lingzhao Fang, Jicai Jiang, Bingjie Li, Yang Zhou, Ellen Freebern, Paul Vanraden, John Cole, George Liu, Li Ma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this