Green Mass Production of Pure Nanodrugs via an Ice-Template-Assisted Strategy

Jinfeng Zhang, Weidong Nie, Rui Chen, Jipsa Chelora, Yingpeng Wan, Xiao Cui, Xiaohong Zhang, Wenjun Zhang, Xianfeng Chen, Hai-Yan Xie, Chun-Sing Lee

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Search results