Health effects of high serum calcium levels: Updated phenome-wide Mendelian randomisation investigation and review of Mendelian randomisation studies

Shuai Yuan, Lili Yu, Wanglong Gou, Lijuan Wang, Jing Sun, Doudou Li, Ying Lu, Xiaxia Cai, Huanling Yu, Changzheng Yuan, Ju-sheng Zheng, Susanna C. Larsson, Evropi Theodoratou, Xue Li*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Filter
Active

Search results