Identifying gene targets for brain-related traits using transcriptomic and methylomic data from blood

Ting Qi, Yang Wu, Jian Zeng, Futao Zhang, Angli Xue, Longda Jiang, Zhihong Zhu, Kathryn Kemper, Loic Yengo, Zhili Zheng, Riccardo E. Marioni, Grant W. Montgomery, Ian J. Deary, Naomi R. Wray, Peter M. Visscher, Allan F. Mcrae, Jian Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results