Localized connectivity in obsessive-compulsive disorder: An investigation combining univariate and multivariate pattern analyses

Xinyu Hu, Lianqing Zhang, Xuan Bu, Hailong Li, Bin Li, Wanjie Tang, Lu Lu, Xiaoxiao Hu, Shi Tang, Yingxue Gao, Yanchun Yang, Neil Roberts, Qiyong Gong, Xiaoqi Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results