MicroRNA-26a promotes anoikis in human hepatocellular carcinoma cells by targeting alpha5 integrin

Xiang Zhang, Shu-Li Cheng, Ka Bian, Lei Wang, Xiao Zhang, Bo Yan, Lin-Tao Jia, Jing Zhao, Noor Gammoh, An-Gang Yang, Rui Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results