Residential greenness, air pollution and psychological well-being among urban residents in Guangzhou, China

Ruoyu Wang, Boyi Yang, Yao Yao, Michael S. Bloom, Zhiqiang Feng, Yuan Yuan, Jinbao Zhang, Penghua Liu, Wenjie Wu, Yi Lu, Gergo Baranyi, Rong Wu, Ye Liu, Guanghui Dong

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results